Contributie

De contributie bedraagt € 45,75  t/m 12 jaar, € 50,85 voor 12 t/m 17 jaar en € 55,95 voor 18 jaar t/m 64 jaar en € 54,70 voor 65 jaar ouder per kwartaal. De contributiebedragen zijn gebaseerd op 1 wekelijkse training van 1 uur, in de vakanties worden geen trainingen gegeven. De contributie moet in vier gelijke delen per kwartaal worden betaald.

Lees meer: Contributie

Protocol kindermishandeling

O&O heeft een protocol waarin wordt aangegeven hoe om moet worden gegaan met een vermoeden van kindermishandeling.

Dit protocol vindt u hier.

Gebruikersvoorwaarden O&O internet

Met uw laptop, iPad of smartphone maakt u eenvoudig gratis verbinding met het draadloos internet bij O&O. Voor dit gebruik gelden een aantal spelregels:

 • Draadloos internet van O&O is bedoeld voor persoonlijk gebruik, commerciële activiteiten zijn niet toegestaan;
 • O&O garandeert geen ononderbroken toegang, kwaliteit of snelheid van de verbinding en is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van een slechte of verbroken verbinding;
 • Onder bepaalde omstandigheden kunnen anderen digitaal met u meekijken wanneer u informatie raadpleegt of verzendt via het draadloos internet. U dient desgewenst zelf maatregelen te nemen om inkijk door derden te voorkomen;
 • Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan. Hieronder wordt onder andere verstaan: 
  • het bekijken, beluisteren of versturen van aanstootgevende beelden, teksten of geluiden;
  • ook inbreken in computersystemen, het verspreiden van virussen of het verrichten van andere handelingen in strijd met de wet, is verboden. 
 • O&O heeft rond het gebruik van draadloos internet geen voorziening aangebracht die de toegang voor ongewenste programma's zoals virussen belemmert. U dient zelf uw computer tegen virussen te beschermen. O&O is niet aansprakelijk voor mogelijk hierdoor veroorzaakte schade;
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de configuratie van uw eigen apparatuur. Medewerkers van O&O kunnen u niet assisteren bij het instellen, programmeren of configureren van uw draadloze internetverbinding. Als u niet bekend bent met computers of computernetwerken, adviseren wij u iemand mee te nemen die u kan helpen. Lees de handleiding van uw apparatuur of kijk op een WiFi help-pagina op het internet;
 • O&O heeft het recht het draadloos netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren, om onderhoud te verrichten en om het gelijktijdig gebruik te verdelen;
 • O&O kan als zij dit nodig acht het dataverkeer van individuele apparaten volgen. O&O kan de inhoud van het dataverkeer niet lezen of opslaan;
 • O&O heeft het recht een gebruiker van het netwerk te verwijderen, als hij zich niet aan deze voorwaarden houdt. Dit laatste ter beoordeling van O&O;
 • O&O is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van door u gebruikte apparatuur, laptopconfiguraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van het netwerk; 
 • O&O is niet verantwoordelijk voor enige veranderingen die worden gemaakt aan de instellingen van de door u gebruikte apparatuur;
 • O&O geeft geen garantie voor de goede werking van het draadloos netwerk in combinatie met uw apparaat.

Lidmaatschap beëindigen

Het beëindigen van het lidmaatschap is geregeld in de statuten van de vereniging:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het desbetreffende kwartaal. Voor selectieleden geldt een afwijkende periode zoals nader omschreven in het huishoudelijk reglement.

Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die één maand voor afloop van het desbetreffende tijdvak, in het bezit moet zijn van de vereniging. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende tijdvak, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 

Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor een lid voorts mogelijk binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is medegedeeld.

Sporten en SMS Kinderfonds

Ook kinderen uit gezinnen die minder inkomen hebben, moeten kunnen sporten. Een financiële ondersteuning is in veel gevallen welkom.

Het SMS Kinderfonds in de Drechtsteden is bedoeld voor kinderen van 0-17 jaar , woonachtig in de Drechtsteden, van wie de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van het wettelijk minimumloon. Voor kinderen op de basisschool bedraagt de tegemoetkoming € 250,- per jaar, voor middelbare scholieren € 760,- per jaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden of op de website van de Stichting Leergeld www.leergelddrechtsteden.nl. U kunt ook bellen met de Stichting Leergeld, T: 078-612 31 19